Whistleblowing

Informace pro oznamovatele dle zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů

Společnost Hinton a.s. (dále jen „Společnost“) jako povinný subjekt dle zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále jen „Zákon“), zavedla vnitřní oznamovací systém k ochraně oznamovatelů protiprávního jednání dle tohoto Zákona.

Vnitřní oznamovací systém

Vnitřní oznamovací systém je určen pouze pro osoby, které se o možném protiprávním jednání u Společnosti, k němuž došlo nebo má dojít dozvěděly v souvislosti s výkonem práce nebo jiné obdobné činnosti pro Společnost.

Přijímání oznamování od osob, které pro Společnost nevykonávají práci nebo jinou obdobnou činnost podle § 2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i) Zákona, prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému Společností, se vylučuje.

Dle Zákona lze oznamovat protiprávní jednání, které

 1. má znaky trestného činu,
 2. má znaky přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100 000 Kč,
 3. porušuje zákon o ochraně oznamovatelů nebo
 4. porušuje jiný právní předpis nebo předpis Evropské unie v oblasti
  1. finančních služeb, povinného auditu a jiných ověřovacích služeb, finančních produktů a finančních trhů,
  2. daně z příjmů právnických osob,
  3. předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,
  4. ochrany spotřebitele,
  5. souladu s požadavky na výrobky včetně jejich bezpečnosti,
  6. bezpečnosti dopravy, přepravy a provozu na pozemních komunikacích,
  7. ochrany životního prostředí,
  8. bezpečnosti potravin a krmiv a ochrany zvířat a jejich zdraví,
  9. radiační ochrany a jaderné bezpečnosti,
  10. hospodářské soutěže, veřejných dražeb a zadávání veřejných zakázek,
  11. ochrany vnitřního pořádku a bezpečnosti, života a zdraví,
  12. ochrany osobních údajů, soukromí a bezpečnosti sítí elektronických komunikací a informačních systémů,
  13. ochrany finančních zájmů Evropské unie, nebo
  14. fungování vnitřního trhu včetně ochrany hospodářské soutěže a státní podpory podle práva Evropské unie.

Náležitosti oznámení:

V souladu s ustan. § 2, odst. 2 Zákona oznámení obsahuje údaje o jménu, příjmení a datu narození, nebo jiné údaje, z nichž je možné dovodit totožnost oznamovatele.

Ochrana oznamovatele dle Zákona a povinnosti Společnosti dle Zákona se nevztahují na anonymní oznámení. V případě, kdy příslušná osoba v rámci vnitřního oznamovacího systému Společnosti obdrží anonymní oznámení, toto oznámení toliko založí do evidence a dále s ním nijak nenakládá, a to až do doby, než vyjde dodatečně najevo totožnost anonymního oznamovatele.

Oznámení lze podat prostřednictvím zabezpečeného vnitřního oznamovacího systému příslušné osobě.

Příslušná osoba určená Společností k výkonu činnosti podle § 11 Zákona:

Mgr. Markéta Voráčová

Telefon: +420 734 77 38 29

e-mail: whistleblowing‌‌M‌‌hinton.cz

Oznámení dle Zákona lze příslušné osobě podat:

 1. Písemně
  1. na e-mail: whistleblowing‌‌M‌‌hinton.cz
  2. dopisem adresovaným k rukám příslušné osoby na adresu Hinton a.s., Mgr. Markéta Voráčová, Vinohradská 1597/174, Praha 3, 130 00. Obálku je nutné viditelně označit „Oznámení dle zákona o ochraně oznamovatelů – k rukám příslušné osoby, NEOTEVÍRAT“
 2. Ústně - telefonicky na kontaktní telefonní číslo příslušné osoby
 3. Osobně na základě žádosti oznamovatele, v přiměřené lhůtě, nejdéle však do 14 dnů ode dne, kdy o to oznamovatel příslušnou osobu požádal.

K oznámením a jejich obsahu má přístup pouze příslušná osoba.

Externí oznamovací systém

V souladu se Zákonem lze podat oznámení také prostřednictvím externího oznamovacího systému zřízeného Ministerstvem spravedlnosti. Způsob podání oznámení prostřednictvím externího oznamovacího systému včetně kontaktních údajů je uveřejněn na webových stránkách https://oznamovatel.justice.cz/informace-pro-oznamovatele/.

Souhlasím
###message