GD bytové domy

BD V Lukách, Dukelská ulice, Třeboň

Třeboň, Dukelská ul.

Investor

Křivský, s.r.o.

Lokalita

Třeboň, Dukelská ul.

Realizace

09/2012 – 09/2013
BD V Lukách, Dukelská ulice, Třeboň

Objekt je navržen jako bytový dům se 42 bytovými jednotkami. K těmto jednotkám patří příslušenství pro skladování (sklepní kóje) umístěné na patře s příslušnými jednotkami.

Společné prostory zahrnují kočárkárnu s kolárnou, kotelnu, vnitřní komunikační prostory a půdní prostor pro instalaci rozvaděčů antén a technologického zařízení pro bezdrátový přenos – přístup k internetu.
K bytovým jednotkám patří odstavné a parkovací plochy  pro osobní automobily, přístupové a příjezdové komunikace a napojení objektu na sítě technické infrastruktury.
Základním principem  je vytvoření jasně urbanizované plochy s logicky  a přehledně  organizovanou dopravou a pohybem pěších. Pozemek zahrnuje i okolní plochy, které mohou být upraveny sadovnicky a užívány tak jako součást bytového domu.   Snahou bylo vytvořit  aktivní obytný blok, v nedaleké blízkosti města, poskytujícím jeho obyvatelům atraktivní prostředí pro jejich identifikaci s místem svého domova.
Bytový blok  má jasný nekomplikovaný tvar vycházející z klasických městotvorných kompozic a měřítek. Tato plocha je pravidelně traktována - dvě  jasné hmoty, spojené chodbovým modulem, jsou členěny horizontálními prvky - balkony - lodžie i terasy. Takto vytvořený řád a rytmus pak uvozuje veškeré další kompoziční záměry, zejména takové, které zohledňují  průhledy z Mokrých luk.  Na tuto kompozici navazuje řešení parteru, světel, laviček a zeleně.
Dům  je postaven v záplavovém území, 1.NP je mírně zvýšeno nad úroveň hladiny záplavy. 1. a 2. NP je ve svém dispozičním řešení téměř shodný, v 1.NP je řešen nástup do domu. 3.NP je řešeno jako půdorysně ustupující od fasády směrem do středu.   Zastřešení je členité a sestává z ploch pultových střech. Na prvcích schodiště středem chodeb jsou sedlové stříšky s prosklenými světlíky. Záměrem je co nejvíce snížit výšku budovy a zastřešení nezdůrazňovat.  Střešní krajina domu by se měla  horizontálně začlenit v dálkových průhledech do krajiny.   Jednotlivé fasádní bloky jsou opatřeny střídáním odstínů omítky,  balkónové výplně zábradlí.
Snahou projektanta bylo v rámci výstavby domu vybudovat i kvalitní parter,  vše co vytváří pobytovou pohodu,  s ním související nabídku  sadových úprav okolí, zeleň s tím související, bezpečnost, přehlednost a udržovatelnost. Vše, co z tohoto místa  vytváří důstojné  místo pro  další občany města.
V prostoru parkoviště jsou vyhrazena 3 místa pro vozidla osob se sníženou schopností pohybu. Tato místa jsou vyhrazena v úseku, který splňuje požadavky na zabezpečující bezbariérové užívání staveb.
Stavba je řešena  v částech určených pro užívání veřejností s parametry umožňujícími přístup k objektu a do objektu osobám na invalidním vozíku, osobám slabozrakým, nevidomým a osobám s dětmi do 3 let na kočárku. Bytové jednotky jsou dispozičně upravitelné pro užívání osobami s omezenou schopností pohybu a orientace.
 

 

Další projekty

Souhlasím
###message